Közzétételi lista 2017/2018 –es tanév

 

1. Felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató

 

Az objektív feltételek:

            A felvételi olyan beszélgetés, amelyen részt vesz a jelentkező és a Tanoda azon segítői, ill. oktatói, akik felvétele esetén foglalkoznak vele. A beszélgetés témája a felvételiző eddigi életútja, tervei, elvárásai, jelenlegi helyzete. Ezek a beszélgetések a helyzet frusztráló jellege ellenére meglepően őszinték, kitárulkozók, a teljes bizalom légkörében zajlanak. Ez azért is van így, mert a felvételizők szinte mindegyike a Tanodát utolsó esélyként éli és fogalmazza meg. A beszélgetés mellett egy kézzel írott önéletrajz elkészítése szükséges.

            A felvételről való döntést a felvételiztető stáb közösen hozza - a jelentkezőkről kapott ismeretei és szubjektív benyomásai alapján - az összes felvételiző fiatal esetének megbeszélése után. A döntés és annak indoklása nem nyilvános, mivel az érintettek életútja ill. személyüket érintő információk alapján történik. A döntést követően fellebbezésre nincs mód. A döntésről minden felvételizőt levélben értesítünk.

 

2. Beiratkozásra meghatározott idő

 

Beiratkozás a felvételi utolsó napját követő 3 munkanapon belül.

 

 

3. Térítési díj

 

A Tanoda tandíjmentes iskola.

 

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos- nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzéssel felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek és más egyéb ellenőrzéseknek, vizsgálatoknak a nyilvános megállapításai.

 

- Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés 2012. február 6-7.

                        2011. évben igényelt normatív hozzájárulás és támogatás elszámolása

 

5. A nevelési –oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján a nevelési évben , tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

Az iskola 8.00-tól 17 óráig tart nyitva.

 

 

 

6. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program.

 

 

 

7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

79276031803

 Igazgató

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető

72397482379

 Tanár

Történelem szakos tanár

75932076920

 Tanár

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, pszichológus és pszichológia szakos tanár

71536804415

 Tanár

Okleveles kémia – fizika szakos tanár, drámapedagógus

74774670102

 Tanár

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár, mentálhigiénikus szakember

76943006363

 Tanár

Angol nyelv és irodalom szakos tanár

Okleveles spanyoltanár

78704029197

 Tanár

Biológia-kémia szakos tanár, földrajz szakos tanár

77066370850

 Tanár

Biológia-kémia szakos tanár

73922965526

 Tanár

Magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár

76880218149

 Tanár

Történelem szakos középiskolai tanár

72134191693

 Tanár

Biológia szakos középiskolai tanár

 

 

 

 

 

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

Tanév

2010/2011 tanév

2011/2012 tanév

2012/2013 tanév

Kimaradás %

18,2 %

19,3

20,3

 

 

10. Az érettségi vizsgák átlageredményei:

 

Tanév

2010/2011 tanév

2011/2012 tanév

2012/2013 tanév

Eredmény

3,21

3,43

3,425

 

 

11. Tanórán kívüli foglalkozások

 

A diákok igényeihez (ill. anyagi lehetőségeinkhez) igazodva törekszünk fakultációk szervezésére, működtetésére, műveltségszélesítő ill. szakmaalapozó ismeretek szerzése céljából (pl.:foto, film, dráma, önismereti csoport stb.).

A Tanodában - mivel annak épületét a diákok  egész nap használhatják - sok, nagyon értékes tevékenység szerveződik spontán módon. A tanítási idő utáni önálló tanulások, közös feladatmegoldások, konzultációk, korrepetálások, beszélgető csoportok, diák-diák segítő párok, közös játékok, zenélések személyiségfejlesztő és közösség kovácsoló ereje fontos része munkánknak. Sok diákunk egész nap itt tölti idejét és fontos, hogy mindig találhat elfoglaltságot. Ezt a lehetőséget biztosítanunk kell, de hiba lenne az így szerveződő tevékenységeket irányított rendszerbe foglalni. Az igényekhez alkalmazkodva sport-tevékenységeknek (ping-pong, foci és floorball) is teret biztosítunk.

 

12. Az osztályozó vizsga tantárgyanként, évfolyamonként követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje.

 

Az elvégzendő tananyagot, feladatokat ill. teljesítendő vizsgafeltételeket a diákok minden műhelymunka-periódus elején megkapják, illetve a Tanoda honlapjáról letölthetik. Így annak ütemét vagy akár tartalmát maguk is alakíthatják, hiszen módjukban áll azon változtatásokat kezdeményezni, a feladatok vagy a határidők módosítását új szerződésben rögzíteni. Ugyanakkor előre tisztában vannak a határidőre el nem végzett feladatok következményeivel is. A tanulási folyamat alakításában tudatosan és felelősen vehetnek részt.

 

Lásd tanév rendje

 

 

 

13. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

 

A Tanodában nincsenek osztályok és évfolyamok. A diákok tantárgyanként kialakított kis létszámú tanulócsoportokban tanulnak. Célunk, hogy minden diák olyan csoportban és módon tanuljon, amely a saját képességeinek, tudásszintjének a legmegfelelőbb, tehát a leghatékonyabb tanulást teszi lehetővé számára. A csoportokat és az órarendet is évente többször átrendezzük. E megközelítés legnagyobb előnye, hogy a diákok minden órán más csoportbeosztásban tanulnak, és ez a struktúra nyilvánvalóvá teszi számukra, hogy nincs olyan ember, aki valamihez ne értene. Diákjainkban kialakulhat az egymásra figyelés és az egymást segítő attitűd, mert mindannyian ismerik egymást és egymás képességeit. Ezt a megközelítést persze a Tanoda szelleme is sugallja, hiszen az itt dolgozó tanárok nem várják el, hogy egy diák minden tantárgyból a maximumot teljesítse.